(For the same text in Romanian, click here)

LAST UPDATED: October 2018 

Welcome to MOSTY! 

By using our website or placing an order you agree to be bound by these terms and conditions (“T&Cs”) and the documents referred to within them. We reserve the right to modify these T&Cs at any time. Please read the T&Cs carefully before placing any orders on www.mosty.com. 

We recommend you should keep a copy of the T&Cs for future reference.

Please check our SECURITY AND PRIVACY to understand how we collect and process your personal information through MOSTY. 

MOSTY is the trading name for Vavaloo Trading SRL, a company established and organized under the laws of Romania, having its registered office in Bucharest, 50-52 Buzesti Street, office no.15, desk 1, 2nd floor, 1st district, registered with Trade Registry under no. J40/8046/2018 fiscal code 39459468.

Intellectual Property

The content of our site and namely but not exclusively the texts, logos, photos, videos are the property of MOSTY and are used with the authorization of the owners and accordingly are protected by copyright, trademarks, patents and are protected by national intellectual property and other laws and international treaty provisions. 

Use of  www.mosty.com

You are permitted to download, display or print the content of our website solely for your own personal use.

Any other use, including reproduction, modification, distribution and transmission in whole or in part is expressly prohibited. 

MOSTY neither warrants nor represents that your use of any content displayed on its website will not infringe rights of third parties.

Links & References

MOSTY.COM may contain hyperlinks or references to third party websites other than www.mosty.com. We have no control over third party websites and accept no legal responsibility for any content, material or information contained in them. The display of any hyperlink and reference to any third party website is only for your convenience and does not mean that we endorse the third party's website, products or services.

Your use of an external site may be governed by the terms and conditions of that third-party site.

Change of information

MOSTY has compiled the content of this Website carefully and in accordance with its current state of knowledge.

 In case some of the information published in www.mosty.com contain inaccuracies or errors we reserve the right to make changes, corrections to such content any time without prior notice but does not assume any responsibility to do so.

Governing Law, Severability 

All legal disputes arising out of or in connection with a purchase contract shall be governed exclusively by ROMANIAN law to the exclusion of the UN Sales Convention.

If any provision is invalid, nothing in this shall prejudice the validity of the remaining provisions hereof.

The European Commission provides a platform for the out-of-court resolution of disputes (ODR platform), which can be viewed under http://ec.europa.eu/odr.

We are not willing to enter into dispute resolution proceedings before the consumer arbitration board.

http://www.anpc.ro/  

Inquiries & complaints

For any inquiries about your order or general complaints, please contact our MOSTY Customer Care Team:

email: customercare@mosty.com

phone: +40 799777885

NOTE: THIS IS A CONVIENCE TRANSLATION OF THE ROMANIAN VERSION OF THE GENERAL TERMS. IN CASE OF ANY DIFFERENCES BETWEEN THE ROMANIAN AND THE ENGLISH VERSION, THE ROMANIAN VERSION SHALL PREVAIL.

Termeni și Condiții

ULTIMA ACTUALIZARE: Octombrie 2018 

Bine ați venit la MOSTY! 

Prin utilizarea site-ul nostru sau prin plasarea unei comenzi sunteți de acord să respectați acești termeni și condiții ("T&Cs") și documentele menționate în cadrul acestora. Ne rezervăm dreptul de a modifica aceste T&Cs în orice moment. Vă rugăm să citiți cu atenție T&Cs înainte de a introduce orice comenzi pe www.Mosty.com. 

Vă recomandăm să păstrați o copie a T&Cs pentru referințe ulterioare.

Vă rugăm să verificați SECURITATEA și CONFIDENŢIALITATEA noastră pentru a înțelege  cum colectăm și procesăm informațiile dumneavoastră personale prin intermediul MOSTY. 

MOSTY este denumirea comercială pentru Vavaloo Trading SRL, o companie înființata si organizata in conformitate cu legislația României, având sediul social in București, Strada 50-52 Buzești , biroul nr. 15, Desk 1, etajul 2, Sectorul 1, înregistrat la registrul comerțului nr. J40/8046/2018 cod fiscal 39459468.

Proprietatea Intelectuală

Conținutul site-ului nostru și anume, dar nu exclusiv textele, logo-uri, fotografii, clipurile video sunt proprietatea MOSTY și sunt utilizate cu autorizarea proprietarilor și, în consecință, sunt protejate prin dreptul de autor, mărcile comerciale, prin brevete și sunt protejate de către legile naționale de proprietate intelectuală și alte legi și dispoziții ale Tratatului internațional. 

Utilizarea  www.mosty.com

Vi se permite să descărcați, să afișați sau să imprimați conținutul site-ului nostru exclusiv pentru uzul personal.

Orice altă utilizare, inclusiv reproducerea, modificarea, distribuția și transmiterea în întregime sau parțial este interzisă în mod expres. 

MOSTY nu garantează și nici nu reprezintă faptul că utilizarea de către dumneavoastră a oricărui conținut afișat pe site-ul său nu va încălca drepturile unor terțe pârți.

Link-uri și referințe

MOSTY.COM poate conține hyperlink-uri sau referințe la alte site-urile ale terților alte decât www.Mosty.com. Nu avem nici un control asupra site-uri terțe și nu acceptăm nici o responsabilitate juridică pentru orice conținut, materiale sau informații conținute în ele. Afișarea oricărui hyperlink și a oricărei referințe la site-ul web al terților este doar pentru confortul dumneavoastră și nu înseamnă că aprobăm site-ul web al terților, produsele sau serviciile.

Schimbare de informații

MOSTY a compilat conținutul acestui site cu atenție și în conformitate cu starea sa actuală de cunoaștere.

În cazul în care unele dintre informațiile publicate în www.Mosty.com conțin inexactități sau erori ne rezervăm dreptul de a face modificări, corecții la astfel de conținut în orice moment, fără notificarea prealabilă, dar nu ne asumăm nici o responsabilitate de a face acest lucru.

Legea aplicabilă, separarea 

Toate litigiile legale care decurg din sau în legătură cu un contract de achiziție sunt reglementate exclusiv de legislația românească până la excluderea Convenției de vânzări a ONU.

În cazul în care orice dispoziție nu este validă, nimic din acestea nu aduce atingere valabilității dispozițiilor rămase din prezentul document.

Comisia Europeană oferă o platformă pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor (platforma ODR), care poate fi văzută sub http://ec.Europa.eu/ODR.

Nu suntem dispuși să intrăm în procedura de soluționare a litigiilor în fata Consiliului de arbitraj al consumatorului

http://www.anpc.ro/  

Cereri și reclamații

Pentru orice întrebări cu privire la comanda sau reclamații, vă rugăm să contactați echipa noastră de Asistenta Clienți la 

email: customercare@mosty.com

telefon: +40 799777885

Notă: aceasta este o traducere convenabilă a versiunii române a termenilor generali. În cazul oricăror diferențe între versiunea română și cea în limba engleză, versiunea românească va prevala.